Home

Kalundborg Idrætsråd

Hvem er vi Kalundborg idrætsråd

Kalundborg idrætsråd blev stiftet i forbindelse med Kommunalreformen i 2007.

Der var fem kommuner Kalundborg, Bjergsted, Hvidebæk, Gørlev og Høng kommuner, disse blev slået sammen til en stor kommune " Kalundborg".

Hver især havde disse fem kommuner deres egen måde at

repræsenter deres idræt overfor det kommunale system. disse blev nedlagt i forbindelsen med kommunalreformen og kalundborg idrætsråd blev dannet.

 

Formåls paragraf §2

Kalundborg Idrætsråd har til formål, at:

Fremme idrætslivet i kommunen arbejde for at skabe de bedst mulige forhold for klubliv og udøvelse af forskellige idrætsaktiviteter.

Virke for et godt forhold mellem medlemsforeningerne.

Varetage den samlede idræts interesser overfor kommunen og andre offentlige myndigheder og samarbejdspartnere.

 

Kalundborg Idrætsråd vil opnå dette mål ved at:

Udføre eller lade udføre rådgivende opgaver, som har relevans til medlemsforeningerne, i samarbejde med kommunen eller anden offentlig myndighed.

Igangsætte eller være medaktør ved projekter, som henvender sig til ikke foreningsrelaterede aktører, hvor aktiviteten er orienteret mod en idrætsaktivitet.

 

 

Repræsentantskabsmøde den 30-10-2017

 

Husk vores repræsentantskabsmøde mandag den 30-10-2017 kl 19.00 i Hvidebæk-if klubhus

Bygaden 19b 4490 Jerslev.

 

Efter afviklingen af vores reprænsentantskabsmøde vil der være en dialog med

Ole Glahn og Jacob Jensen ( begge politiker fra Kultur og fritid) og

Foreningskonsulent Anders Hørberg

 

Vi håber på, at så mange foreninger som muligt, har mulighed for at deltage, gerne med flere deltagere fra hver forening.

 

Hvis muligt meld gerne tilbage pr. mail om jeres forening kommer og med antal personer.

 

Repræsentantskabsmødets dagsorden i.h.t, Kalundborgs Idrætsrådets vedtægter.

 

1: Valg af dirigent og referent.

2: Valg af stemmetællere.

3: Fremlæggelse af formandens beretning.

4: Fremlæggelse af regnskab.

5: Fastlæggelse af kontingent for det kommende år.

6: Indkomne forslag.

7: Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Valg af suppleanter.

8: Valg af 2 revisorer.

Valg af 2 Suppleanter.

9: Eventuelt.

 

 

Efterfølgende dialog med:

Ole Glahn og Jacob Jensen ”Kultur og fritidsudvalget Kalundborg kommune”

Anders Hørberg ”Foreningskonsulent i Kalundborg kommune”

 

Copyright @ All Rights Reserved